Over hele Europa har politisk interesse i den eldre arbeidsstyrken økt de siste femten årene, hovedsa-kelig på grunn av de økonomiske og sosiale konsekvensene av økt forventet levealder og fallende fruktbarhetsnivåer. Offentlig politikk antyder at enkeltpersoner må jobbe lengre og senere i livet på grunn av økt press på pensjonskasser og andre offentlige tjenester. Arbeidskraft aldring er et sentralt tema i alle land med mange land som implementerer politikk og reformer som oppfordrer eldre voksne til å jobbe lengre i senere liv. Videre forventes sysselsettings-graden for eldre arbeidstakere å øke betydelig i løpet av det neste ti året. Handlinger og tiltak er nødvendige for å hjelpe eldre voksne å oppdatere sine ferdigheter og kunnskaper, og for å hjelpe dem a) å gå inn på markedet igjen som gründere, b) å forbedre deres arbeidsevne for å sikre at både økonomiske og personlige behov oppfylles. «Ikke å foreta noen tiltak ville svekke EUs evne til å møte fremtidens behov for en aldrende befolkning».

Å samle erfarne partnere innen entreprenørstøtte, med en bred oversikt over bra opplæring og materialer, kan kun gjøres på et transnasjonalt nivå. De ulike tilnærmingene som brukes i de deltakende landene vil gi en solid base for arbeidet og gi mulighet for grenseoverskridende kunnskapsut-veksling og læring.