Σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ενδιαφέρον για το εργατικό δυναμικό μεγαλύτερης ηλικίας έχει αυξηθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, κυρίως λόγω των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και της μείωσης των ποσοστών γονιμότητας. Η δημόσια πολιτική υποδεικνύει ότι τα άτομα θα πρέπει να εργάζονται περισσότερο σε μεγαλύτερες ηλικίες λόγω των αυξανόμενων πιέσεων στα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η γήρανση του εργατικού δυναμικού αποτελεί βασικό ζήτημα σε όλα τα κράτη μέλη, όπου πολλές χώρες εφαρμόζουν πολιτικές και μεταρρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να συνεχίσουν να εργάζονται. Επιπλέον, το ποσοστό αυτοαπασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία. Απαιτούνται δράσεις και παρεμβάσεις για την υποστήριξή τους ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητετες και οι γνώσεις τους και να επανενταχθούν στην αγορά ως επιχειρηματίες, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να καλυφθούν οι οικονομικές και προσωπικές τους ανάγκες. «Η μη λήψη μέτρων θα αποδυνάμωνε την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες του πληθυσμού».

Η συγκέντρωση έμπειρων εταίρων στον τομέα της επιχειρηματικής υποστήριξης, με ιστορικό στην ανάπτυξη και διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων, μπορεί να γίνει μόνο σε διακρατικό επίπεδο. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στις συμμετέχουσες χώρες θα παράσχουν μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη του έργου και θα επιτρέψουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή γνώσεων και μάθησης.