Οι στόχοι του RE-ENTER περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πρακτικών «επιχειρηματικής ανάπτυξης» για άνεργους και εργαζόμενους άνω των 45 ετών μέσω μιας διαδικασίας ανάλυσης αναγκών, της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών πάνω στην επιχειρηματική ανάπτυξη, της κατάρτισης και υποστήριξης, συνδυάζοντας καινοτόμες προσεγγίσεις με την ανάπτυξη ενός νέου Προγράμματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η Κοινότητα Re-Enter θα προσφέρει ένα καινοτόμο και εμπνευσμένο μαθησιακό περιβάλλον μέσω των ΤΠΕ, που περιλαμβάνει ασκήσεις δημιουργικότητας, διαχείριση ποικιλομορφίας και άλλα εργαλεία. παρέχοντας ευκαιρίες άμεσης και εικονικής δικτύωσης σε αρχάριους επιχειρηματίες. Θα εξεταστούν πτυχές κινητικότητας, με σκοπό την προσαρμογή του προγράμματος ως προς τα διαφορετικά κίνητρα της ομάδας στόχου.

Η στήριξη των ανέργων ή των ατόμων που κινδυνεύουν να απολυθούν, ειδικά όταν είναι άνω των 45 ετών, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ΕΕ.. Τα ποσοστά ανεργίας των ομάδων αυτών παρουσιάζουν διαφορές στις συμμετέχουσες χώρες αλλά είναι πάντοτε σημαντικά υψηλότερα από τους εθνικούς μέσους όρους.