Re-enter – IO 1 – Entrepreneurial Development Practices for Unemployed and Older Workers in Europe

Σήμερα στην Ευρώπη όλο και περισσότεροι άνθρωποι, είτε αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τη ζώνη ασφαλείας μιας εξαρτημένης σχέσης εργασίας, είτε αναγκάζονται να το πράξουν. Ένας ταχέως αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων δημιουργεί τη δική του επιχείρηση, αλλά επειδή πλέουν ουσιαστικά σε αχαρτογράφητα νερά, οδηγούνται στην αποτυχία. Η παρούσα έκθεση επιχειρεί να εξετάσει αυτά τα ζητήματα για ηλικιακές ομάδες άνω των 45 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά και μελλοντικά δημογραφικά στοιχεία της Ευρώπης, τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τους πολίτες 45+, τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και, φυσικά, τις συνθήκες σχετικά με την αυτοαπασχόληση ή την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια, η έκθεση προχωρά στο μαθησιακό στυλ που κάθε άτομο διαθέτει και τελειώνει με το πλαίσιο EntreComp, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών, που ξεκίνησε επίσημα στις 12 Μαΐου 2017.

Από τη μία πλευρά, έχουμε το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος του ενεργού εργατικού δυναμικού πρέπει να παραμείνει περισσότερο στην αγορά, από την άλλη έχουμε τη δέσμευση της ανώτατης ηλικίας μέχρι την οποία πρέπει να εργάζεται κάποιος, σε συνδυασμό με τις συνθήκες εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουμε στον 21ο Αιώνα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον που είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί από ένα άτομο, το οποίο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα όλες αυτές τις μεταβάσεις στα διάφορα επίπεδα της ζωής του.

Προκειμένου να δοθούν βιώσιμες λύσεις στα παραπάνω ζητήματα, η παρούσα έκθεση προσπαθεί: α) να επισημάνει όλους τους παράγοντες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος ώστε να αισθάνεται ασφαλής και έτοιμος να προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα που θα τον οδηγήσουν στην ανάληψη των σωστών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Αυτό ενισχύεται από β) συμβουλές σε σχέση με τη διαδικασία μάθησης και σε συνδυασμό με τα προσωπικά χαρακτηριστικά αυτών των ομάδων. Τέλος, γ) παρουσιάζουμε λεπτομερώς το εννοιολογικό πρότυπο EntreComp που αποτελείται από τρεις κύριους τομείς: «ιδέες και ευκαιρίες», «πόροι» και «δράση». Κάθε μία από αυτές αποτελείται από μια σειρά από ικανότητες (συνολικά 15) και 8 επίπεδα επάρκειας, τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες της επιχειρηματικότητας για όλους τους πολίτες.

Please download here: RE-ENTER – O1

Re-enter – IO 2 – Competence Framework for Older Entrepreneurs

To RE-ENTER “Returning to the Labour Market through Entrepreneurship” – είναι ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Erasmus + (2017-1-HR01-KA204-035423). Αποσκοπεί στο να κατανοήσει τα κίνητρα και τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι δυνητικοί και οι νέοι επιχειρηματίες άνω των 45, στις χώρες των εταίρων. Στο πλαίσιο του έργου, θα διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και θα τους παρέχει υποστήριξη, ώστε να καλλιεργήσουν την επιχειρηματική τους νοοτροπία, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, με τον πιο αποτελεσματικό και κατανοητό τρόπο.

Στόχος του παρόντος εγγράφου, είναι να παρουσιάσει το Πλαίσιο Ικανοτήτων που αναπτύχθηκε, τη μεθοδολογική προσέγγιση καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τις ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας «παλαιότερος» επιχειρηματίας για να είναι είναι σε θέση να ξεκινήσει, να διαχειριστεί και να αναπτύξει την επιχείρησή του. Το έγγραφο αντιπροσωπεύει το RE-ENTER Intellectual Output 2 (O2).

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια desktop έρευνα και στη συνέχεια σχεδιάστηκε μια νέα έρευνα που περιελάμβανε δείγμα της ομάδας στόχου καθώς και άλλους ενδιαφερόμενους από τις χώρες των εταίρων του έργου (Κροατία, Κύπρος, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία και Ισπανία). Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να κατανοήσει το κοινό την επιχειρηματική νοοτροπία που θα πρέπει να διαθέτει ένας επιχειρηματίας στο ξεκίνημά του καθώς και τους τρόπους ικανοποίησης αυτών των αναγκών μέσα από τα υπάρχοντα προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης.

Τα συμπεράσματα της ανάλυσης, επιβεβαιώνουν την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των δεξιοτήτων των δυνητικών και νέων επιχειρηματιών, που θα τους βοηθήσουν στο να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν διαχειριστούν ορθά μια επιχείρηση σε μεταγενέστερο στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής. Με βάση τα ευρήματα της desktop έρευνας και της επιτόπιας έρευνας, το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης RE-ENTER πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των ακόλουθων ικανοτήτων: δημιουργικότητα, όραμα, κίνητρο και επιμονή, σχεδιασμός και διαχείριση, οικονομικός αλφαβητισμός. Μπορούν να συμπεριληφθούν υλικά και εργαλεία για την ανάπτυξη περαιτέρω ικανοτήτων: Αντιμετώπιση αβεβαιότητας, ασάφειας και κινδύνου, δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείριση κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εντοπισμός ευκαιριών, συνεργασία με άλλους, κινητοποίηση πόρων και ανάληψη πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης RE-ENTER θα πρέπει να αναπτυχθεί με έμφαση στις ανάγκες και στις μαθησιακές προτιμήσεις της κύριας ομάδας στόχου. Θα πρέπει να ακολουθεί μια προσέγγιση συνδυασμένης μάθησης, να είναι πρακτική, καλά δομημένη, προσβάσιμη, να διευκολύνει την ανάπτυξη της κοινότητας και να παρέχει δυνατότητες δικτύωσης, να περιλαμβάνει συζητήσεις με επιτυχημένους επιχειρηματίες, να περιέχει πληροφορίες και παραδείγματα για συγκεκριμένες περιφέρειες, να συμπεριλαμβάνει καθοδήγηση και παρακολούθηση της εξέλιξης εργασιών.

Το πλαίσιο δεξιοτήτων του RE-ENTER θα χρησιμεύει ως βάση για την εκπόνηση του προγράμματος επιχειρηματικής ανάπτυξης RE-ENTER και της πλατφόρμας εκμάθησης.

Please download here: RE-ENTER – O2